O nas

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska
– polski przedstawiciel Laudato si’ Movement

Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska jest polskim przedstawicielstwem Laudato si’ Movement (LSM; dawniej Global Catholic Climate Movement – GCCM), ruchu zrzeszającego ponad 900 różnych organizacji, stowarzyszeń, zakonów i innych inicjatyw, a także wolontariuszy z całego świata zaangażowanych na rzecz ekologii integralnej. Działamy w bliskiej współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w duchu encykliki Laudato si’ papieża Franciszka, szerząc jej przesłanie w Kościele i zachęcając do wprowadzania w życie.

W Polsce funkcjonujemy od 2018 roku, od 2019 – jako fundacja. Chcielibyśmy, aby przesłanie encykliki Laudato si’, poświęconej trosce o Boże stworzenie i nasz wspólny dom wyraźnie wybrzmiało również w naszym kraju. Jak pisze papież Franciszek, potrzeba “usłyszeć wołanie Ziemi i krzyk ubogich”. Poprzez nasze działania oraz modlitwę chcemy razem z Kościołem powszechnym być odpowiedzią na to wezwanie. Przeczytaj więcej o misji i wartościach naszego ruchu.

Rada fundacji

LSM Polska – Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska

Prof. Maciej Nowicki

Prof. Maciej Nowicki

przewodniczący rady fundacji

ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. Dwukrotnie pełnił funkcję Ministra ochrony środowiska. Pełnił istotne funkcje w międzynarodowych instytucjach, m.in: wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju, doradcy Sekretarza Generalnego OECD. W 1996 został laureatem największej w Europie nagrody „Der Deutsche Umweltpreis” (tzw. ekologiczny nobel) w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny. W latach 2008–2009 był przewodniczącym Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu, w ramach której zorganizował i pełnił rolę prezydenta 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP14).

Bp Michał Janocha

Bp Michał Janocha

studiował historię sztuki i teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po ich ukończeniu wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie i przyjął święcenia prezbiteratu 28 maja 1987 roku w archikatedrze warszawskiej, z rąk kard. Józefa Glempa. W 1994 roku ks. Michał Janocha obronił pracę doktorską w zakresie historii sztuki, a w 2002 roku uzyskał habilitację. W latach 1994-2010 pracował w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wcześniej ATK) jako adiunkt, a następnie profesor, kierownik Katedry Historii Kultury Chrześcijańskiego Wschodu. Od 2010 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Artes Liberales, w komisji Speculum Byzantinum. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii sztuki i tradycji bizantyjskiej w perspektywie porównawczej Wschodu i Zachodu, a także teologii kultury. 9 maja 2015 r. papież Franciszek mianował ks. prof. Michała Janochę biskupem pomocniczym warszawskim, przydzielając mu stolicę tytularną Barica. Święcenia biskupie przyjął 14 czerwca 2015 r. w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Jest przewodniczącym Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

Ks. dr hab. Ryszard Sadowski SDB

wiceprzewodniczący rady fundacji

pracownik Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Antropologii Środowiskowej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, jest też członkiem kilku międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem i redaktorem kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak rozwój zrównoważony, filozoficzna refleksja nad kryzysem ekologicznym oraz wkład religii w sprawstwo kryzysu ekologicznego oraz przeciwdziałanie temu kryzysowi.

o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

franciszkanin, dr hab. teologii, adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Szczegółowej i w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca bioetyki na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor książek: Życie bez bólu (1996), Lekarz wobec kresu życia ludzkiego (2004), Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda (2015). Jego zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów jak: ekoetyka, badania kliniczne (eksperymenty), modyfikacje biotechnologiczne systemów przyrodniczych, organicznych, komórkowych i genetycznych, problemy etyczne kresu życia ludzkiego, etyka medycyny alternatywnej. Jest konsultorem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Marcin Korolec

Marcin Korolec

sekretarz rady Fundacji

prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, członek Zarządu Transport and Environment (europejskiej federacji organizacji pozarządowych promujących politykę zrównoważonego transportu). Pełnił ważne funkcje państwowe, m.in. pełnomocnika Rządu do spraw polityki klimatycznej, Ministra Środowiska, Wiceministra Gospodarki, członka Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a także na arenie międzynarodowej, tj. Prezydenta 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ – COP19 w Warszawie oraz współprzewodniczącego delegacji Unii Europejskiej podczas 17 Konferencji Konwencji Klimatycznej w Durbanie. Marcin Korolec brał udział w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jako Asystent i Doradca Ministra Jana Kułakowskiego oraz Minister Danuty Hubner.
W 2011 wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) w Abu Dhabi. Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego – współpracy Ministrów Środowiska Francji, Niemiec i Polski (2013), Reprezentował Polskę w Zarządzie Zielonym Funduszu Klimatycznym (Green Climate Fund) 2013 – 2015.

Zarząd fundacji

LSM Polska – Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska

Piotr Abramczyk

Piotr Abramczyk

prezes zarządu, menedżer zarządzający

Piotr jest zawodowym meteorologiem, szczególnie zaangażowanym w zagadnienie zmiany klimatu. Ukończył studia meteorologiczne na Uniwersytecie w Reading. Łącząc wiedzę naukową z pasją do ekologii integralnej nauczanej przez Kościół Katolicki, dąży do większego zaangażowania wspólnot wiary w opiekę nad naszym wspólnym domem.

Magdalena Kadziak

Magdalena Kadziak

menedżerka programu Zielone Parafie

Magdalena studiuje na wydziale teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku coaching i mediacje społeczne.

Anna Kluzińska

Anna Kluzińska

menedżerka ds. finansowo-operacyjnych

Anna uzyskała dyplom magisterski z filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz administracji publicznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.